Wikje fan ’t Haskerfjild(Tsjalke 397 x Olof 315)

Wikje fan ’t Haskerfjild(Tsjalke 397 x Olof 315)

Stermerrie van Tsjalke 397 x Olof 315

11 jaar oud.

1.70m

Goed bereden en betuigd